Hệ thống văn bản giáo dục nghề nghiệp


TT

Ký hiệu

Ngày
ban hành

Trích yếu văn bản

1

143/2016/NĐ-CP

14/10/2016

Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực
giáo dục nghề nghiệp

2

46/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016

Quy định về điều lệ trường cao đẳng

3

47/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016

Quy định về điều lệ trường trung cấp

4

03/2017/TT-BLĐTBXH

01/03/2017

Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành
chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định
giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

5

04/2017/TT-BLĐTBXH

02/03/2017

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ
trung cấp, trình độ cao đẳng

06_2019_TT-BLĐTBXH (BS TT04_2017)

28/01/2019

TT 06 Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ Trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH.

6

05/2017/TT-BLĐTBXH

02/03/2017

Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển
sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

6.1

07/2019/TT-BLĐTBXH

07/03/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 05/2017/TT-BLĐTBXH.

7

06/2017/TT-BLĐTBXH

08/03/2017

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà
giáo giáo dục nghề nghiệp

8

07/2017/TT-BLĐTBXH

10/03/2017

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề
nghiệp

9

08/2017/TT-BLĐTBXH

10/03/2017

Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo
giáo dục nghề nghiệp

10

09/2017/TT-BLĐTBXH

13/03/2017

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc
theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế
kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

11

10/2017/TT-BLĐTBXH

13/03/2017

Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;
in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp
trung cấp, cao đẳng

12

12/2017/TT-BLĐTBXH

20/4/2017

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về
năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình
độ trung cấp, trình độ cao đẳng

13

17/2017/TT-BLĐTBXH

30/06/2017

Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong
trường trung cấp, trường cao đẳng

14

22/2017/TT-BLĐTBXH

10/08/2017

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy
định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách
nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy
hiểm đối với nhà giáo trong các CSGDNN

23_2018_TT-BLĐTBXH

06/12/2018

Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ cao đẳng.

15

27/2017/TT-BLĐTBXH

21/09/2017

Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo
dục nghề nghiệp

16

31/2017/TT-BLĐTBXH

28/12/2017

Quy định về đào tạo trinh độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp hình thức đào tạo vừa học, vừa làm

17

24/2018/TT-BLĐTBXH

06/12/2018

Ban hành chương trình môn chính trị thuộc khối các môn học chung trong CTĐT trung cấp, cao đẳng

18

103/2017/TT-BTC

05/10/2017

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực
hiện Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020

19

28/2017/TT-BLĐTBXH

15/12/2017

Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo
dục nghề nghiệp

20

29/2017/TT-BLĐTBXH

15/12/2017

Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

32_2018_TT-BLĐTBXH

26/12/2018

Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

33/2018/TT-BLĐTBXH

26/12/2018

Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn

21

34/2017/TT-BLĐTBXH

29/12/2017

Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ
giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp
nước ngoài cấp

22

36/2017/TT-BLĐTBXH

29/12/2017

Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc
hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

22

37/2017/TT-BLĐTBXH

29/12/2017

Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu

23

38/2017/TT-BLĐTBXH

29/12/2017

Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
cho nhà giáo trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản
sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy
trình độ sơ cấp

24

42/2015/TT-BLĐTBXH

20/10/2015

Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

25

43/2015/TT-BLĐTBXH

20/10/2015

Quy định về đào tạo thường xuyên

26

46_2016_TT-BLĐTBXH

28/12/2016

Quy định về điều lệ trường Cao đẳng


PHÒNG TS - ĐÀO TẠO

Điện thoại: 024. 6686 1357
Hotlie: 0968 86 86 41


today
Online:
1
vtoday
Truy cập hôm nay:
20
yesterday
Truy cập hôm qua:
25
all
Tổng truy cập:
68620